Sadamast

Pärnu sadam asub Eesti edelaosas Pärnu jõe suudmes ning ta on viimastel aastatel kujunenud arvestatavaks regionaalseks sadamaks Edela-ja Lõuna Eestis. Pärnu sadama tagamaaks on Pärnu, Viljandi, Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakonnad ning Lääne-ja Järvamaa. Tagamaal asub oluline osa Eesti sadamate kaudu väljaviidavatest tooraineressurssidest (kuni 45% metsaressursist ja kuni 65% turbaressursist) ja töötlevast tööstusest.

AS Pärnu Sadam on Pärnu sadama valdaja Sadamaseaduse mõttes, olles peamiste sadama infrastruktuuride omanik. AS Pärnu Sadam korraldab sadamas laevaliiklust, osutab stividorteenuseid ning haldab sadama territooriumil olevaid laohalle ja -platse.

Talvel on Pärnu laht üldjuhul jääs. Keskmine jääperioodi pikkus on kaks kuni kolm kuud ning sadama lahti hoidmiseks on vaja jäämurdjat. Jäämurdmise eest sadama akvatooriumis hoolitseb AS Pärnu Sadam. Jäämurdmine sadamasse tuleval avalikul veeteel on riikliku Veeteede Ameti vastutus.

 

AS Pärnu Sadam juhtpõhimõtted kvaliteedi – ja keskkonnajuhtimissüsteemi käsitlusalas

„AS Pärnu Sadam tegevuse eesmärgiks on osutada kaupade liikumiseks vajalikke sadamateenuseid, tehes seda asjatundlikult, usaldusväärselt ja ohutus- ning keskkonnanõudeid järgides.

Selle eesmärgi saavutamiseks kohustume oma kvaliteedi- ja keskkonnaalases tegevuses järgima järgmiseid tegevuspõhimõtteid:

• Erinevate huvipoolte nõuetega arvestamine ettevõtte juhtimises ja tegevuses

Selgitame välja eri huvipoolte (kliendid, partnerid, töötajad, omanikud, ühiskond) nõuded ja tagame nende tasakaalustatud täitmise;

• Kliendikesksus teenuste osutamisel kui ettevõtte edukuse alus

Väärtustame klientide vajadusi ja ootusi ning täidame vastutustundlikult klientide nõudeid ja sõlmitud kokkuleppeid;

• Õigusaktide ja muude kohalduvate nõuete järgimine

Tagame tegevuste õiguspärasuse, täites ettevõttele kohalduvate seaduste, määruste ja muude regulatsioonide nõudeid.

• Keskkonnasäästlikkus

Olles teadlikud keskkonnasäästliku suhtumise tähtsusest, kasutame materjali- ja energiaressursse säästlikult ning väldime keskkonna saastamist oma tegevuse tagajärjel;

• Ettevõtte tegevuste ja juhtimissüsteemi mõjususe pidev parendamine

Kasutame vastavalt ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele loodud juhtimissüsteemi, analüüsime ettevõtte tegevusi ja saadud tulemusi ning määrame kindlaks vajalikud parendused ja rakendame need.

Juhtkond peab väga tähtsaks ettevõtte töötajate aktiivset osavõttu kvaliteedi- ja keskkonnaalaste juhtpõhimõtete elluviimisel ning iga töötaja panust sellesse.

Käesolevatest juhtpõhimõtetest lähtudes määrab juhtkond ettevõtte jaoks kindlaks eesmärgid kvaliteedi- ja keskkonnategevuse valdkonnas.“

 

Sisenemine